UWFDM-129

[ pdf ]  Experimental Thermonuclear Installation - TOKAMAK - 20 - Preliminary Study; V.V. Alikaev, V.A. Glukhikh, U.N. Dnestrovskii, D.P. Ivanov, B.B. Kadomtsev, S.B. Mirnov, N.A. Monoszoh, V.S. Mukhovatov, G.N. Popkov, N.N. Semashko, V.S. Strelkov, G.F. Churakov, V.D. Shafranov, June 1975 [translated by I.N. Sviatoslavsky]
>all collaborating organizations

13 authors

link to pubs collaborating organization
Alikaev, V.V. Russia
Churakov, G.F. Russia
Dnestrovskii, U.N. Russia
Glukhikh, V.A. Russia
Ivanov, D.P. Russia
Kadomtsev, B.B. Russia
Mirnov, S.B. Russia
Monoszoh, N.A. Russia
Mukhovatov, V.S. Russia
Popkov, G.N. Russia
Semashko, N.N. Russia
Shafranov, V.D. Russia
Strelkov, V.S. Russia